Ακύρωση Απόρριψης Προσφοράς σε Διαγωνισμό Δημόσιας Σύμβασης

To διοικητικό δικαστήριο εξέδωσε στις 26/10/2020 την απόφαση του στην προσφυγή υπ’ αριθμό 1128/2016 που χειρίστηκε το γραφείο μας εκ μέρους της Αιτήτριας εργοληπτικής εταιρείας, η οποία αφορούσε σε απόφαση απόρριψης προσφοράς σε διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση κατασκευαστικού έργου. Η προσφυγή πέτυχε και η προσβαλλόμενη πράξη ακυρώθηκε στη βάση του ότι υπήρξε πλάνη περί τα πράγματα και παραβίαση των επιταγών του περί δημοσίων συμβάσεων νόμου.

error: Content is protected !!