Επιτυχής προσφυγή για αναδρομική αποκατάσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

To διοικητικό δικαστήριο εξέδωσε στις 28 Ιουλίου του 2021 την απόφαση του στην προσφυγή υπ’ αριθμό 627/2017 που χειρίστηκε το γραφείο μας εκ μέρους του Αιτητή συνταξιούχου αστυνομικού, η οποία έκανε δεκτή την εν λόγω προσφυγή και ακύρωσε την διοικητική πράξη επαναϋπολογισμού της σύνταξης του. Η προσβαλλόμενη πράξη της Διοίκησης περιόριζε την αναδρομική αποκατάσταση, ήτοι υπολογισμό συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, από την ημερομηνία έκδοσης ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε παρόμοια υπόθεση αστυνομικού και δεν προέβαινε σε αναδρομική αποκατάσταση από την ημερομηνία αφυπηρέτησης του Αιτητή. Το διοικητικό δικαστήριο ακύρωσε την προσβαλλόμενη πράξη επαναϋπολογισμού κρίνοντας ότι τα ευρήματα και καταλήξεις του Δικαστηρίου (Ανωτάτου) σε σχέση με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου αποτελούν λειτουργικά ευρήματα που δείχνουν στη διοίκηση τον νόμιμο τρόπο συμπεριφοράς και η μη ικανοποίηση του αιτήματος του Αιτητή για αναδρομική αποκατάσταση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της ισότητας υιοθετώντας έτσι τα επιχειρήματα και τις θέσεις που το γραφείο μας προέβαλε εκ μέρους του Αιτητή.

error: Content is protected !!