Αεροπορικό Δίκαιο: Δικαιώματα του καταναλωτή

Ο δικηγόρος του γραφείου μας Βασίλης Αντωνίου συμμετείχε στις 25 Νοεμβρίου 2020 στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Αεροπορικό Δίκαιο: Δικαιώματα του καταναλωτή”, την οποία διοργάνωσε ο Νομικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τίτλος της εισήγησής του ήταν “Οι έκτακτες περιστάσεις κατά το Κανονισμό 261/2004 και οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εφαρμογή του Κανονισμού”. Αναλυτικότερα, παρουσίασε ορισμένες περιπτώσεις* κατά τις οποίες, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αερομεταφορείς δύνανται να επικαλεστούν τις “έκτακτες περιστάσεις” με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004 (αναφορικά με τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών) αποζημίωσης, όταν υπάρξει καθυστέρηση ή ματαίωση μιας πτήσης. Παράλληλα, ανέλυσε το τρόπο με τον οποίο τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν το σημαντικό αυτό νομοθέτημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου μεγάλος αριθμός πτήσεων έχει ματαιωθεί, ενώ τέλος, παρουσίασε τις πρόσφατες ανακοινώσεις/κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες η πανδημία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως “έκτακτη περίσταση”. Στην εκδήλωση, συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις σχετικές τόσο με τον ανωτέρω κανονισμό όσο και με ζητήματα διαφάνειας των αεροπορικών ναύλων και των συναφών χρεώσεων, η Νομική Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου κα. Αναστασία Στυλιανίδου και ο Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης.

*Στη παρουσίαση που συνοδεύει το παρόν κείμενο παρουσιάζεται ενδεικτική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι πρόκειται για ένα τομέα δικαίου με αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες, πράγμα που σημαίνει πως η εκάστοτε περίπτωση κρίνεται ad hoc.”

error: Content is protected !!