Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ασφάλεια προϊόντων

Δυνάμει του Άρθρου 19(2) της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει στο Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έκθεση επί της εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας στα διάφορα κράτη μέλη ανά τρία έτη από 15 Ιανουάριου 2004. Για σκοπούς ετοιμασίας της επικείμενης έκθεσης, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την εφαρμογή της Οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και στις χώρες της ΕΟΧ η οποία περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση συνεντεύξεων με τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς και την κατάρτιση εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος/χώρα. Οι συνεντεύξεις και εκθέσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί για σκοπούς ετοιμασίας της μελέτης που θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή υποστηρικτικά προς την ετοιμασία της οφειλόμενης από το Άρθρο 19(2) έκθεσης εφαρμογής. Οι συνεντεύξεις και η έκθεση για την Κύπρο ανατέθηκε στη δικηγόρο του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου.

error: Content is protected !!