TRAIL – Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος για το Εμπορικό και Αστικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Η κ. Χριστιάνα Μάρκου, δικηγόρος, μέλος του γραφείου μας και Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε χθες 6 Δεκεμβρίου  2021 ως μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής TRAIL το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, τους στόχους και τις προκλήσεις του προγράμματος «TRAIL – Train in your language: multilingual transnational  training in EU civil  and commercial law» που αποσκοπεί στην εκπαίδευση δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών/επιδοτών στο Εμπορικό και Αστικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο πλαίσιο εκδήλωσης «National awareness event» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον τομέα αυτό του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Στην παρουσίαση του προγράμματος, μέλη του οποίου είναι η Κύπρος, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Λετονία και η Πολωνία, αναπτύχθηκαν οι δράσεις του TRAIL και επίκαιρα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Αστικού και Εμπορικού Δικονομικού Δικαίου.

Ευθύνη οδηγού με το που εισέρχεται σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας

Σε πρόσφατη απόφαση του, το Ανώτατο Δικαστήριο, ανατρέποντας απόφαση Πρωτόδικου Δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε αγωγή για αποζημιώσεις συνέπεια τροχαίου ατυχήματος στη βάση του ότι ο οδηγός αυτοκινήτου δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη για το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μοτοσικλετιστή, έκρινε ότι “με την είσοδο του έστω και κατά 0,50 μ. στη λωρίδα κυκλοφορίας του μοτοσικλετιστή, με πρόθεση να στρίψει δεξιά, προέβη σε πράξη η οποία συνιστά ανακοπή της πορείας του εφεσείοντα, ο οποίος αναγκάστηκε να προβεί στον ελιγμό με αποτέλεσμα τη σύγκρουση του επί του σταθμευμένου φορτηγού οχήματος.  Ο οδηγός του αυτοκινήτου ενήργησε κατ’ αυτό τον τρόπο χωρίς να είχε τηρήσει τη δέουσα επόπτευση και παρακολούθηση του δρόμου ώστε, έχοντας ορατότητα 100 περίπου μέτρα να αντιληφθεί την εξ’ αντιθέτου ερχόμενη μοτοσυκλέτα,  ενέργεια η οποία δεν συνάδει με πράξη συνετού οδηγού”. Ως εκ τούτου, το Ανώτατο Δικαστήριο επιμοίρασε την ευθύνη για το ατύχημα σε ποσοστό 50% για τον οδηγό του αυτοκινήτου και 50% για τον οδηγό του μοτοσικλετιστή με αποτέλεσμα να επιδικαστεί στον δεύτερο σημαντικό ποσό αποζημιώσεων. Η απόφαση είναι η Πολιτική Έφεση 19/2014, 28/6/21.

Επιτυχής προσφυγή για αναδρομική αποκατάσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

To διοικητικό δικαστήριο εξέδωσε στις 28 Ιουλίου του 2021 την απόφαση του στην προσφυγή υπ’ αριθμό 627/2017 που χειρίστηκε το γραφείο μας εκ μέρους του Αιτητή συνταξιούχου αστυνομικού, η οποία έκανε δεκτή την εν λόγω προσφυγή και ακύρωσε την διοικητική πράξη επαναϋπολογισμού της σύνταξης του. Η προσβαλλόμενη πράξη της Διοίκησης περιόριζε την αναδρομική αποκατάσταση, ήτοι υπολογισμό συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, από την ημερομηνία έκδοσης ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε παρόμοια υπόθεση αστυνομικού και δεν προέβαινε σε αναδρομική αποκατάσταση από την ημερομηνία αφυπηρέτησης του Αιτητή. Το διοικητικό δικαστήριο ακύρωσε την προσβαλλόμενη πράξη επαναϋπολογισμού κρίνοντας ότι τα ευρήματα και καταλήξεις του Δικαστηρίου (Ανωτάτου) σε σχέση με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου αποτελούν λειτουργικά ευρήματα που δείχνουν στη διοίκηση τον νόμιμο τρόπο συμπεριφοράς και η μη ικανοποίηση του αιτήματος του Αιτητή για αναδρομική αποκατάσταση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της ισότητας υιοθετώντας έτσι τα επιχειρήματα και τις θέσεις που το γραφείο μας προέβαλε εκ μέρους του Αιτητή.

Announcement for the EU Observatory on the Online Platform Economy

We proudly announce that the lawyer of our office, Christiana Markou, has been appointed by the European Commission to be one of the fifteen members of the Expert group to the EU Observatory on the Online Platform Economy which supports the Commission in monitoring the evolution of the online platform economy for evidence-based and problem-focused policymaking. The Expert group has several tasks:

  1. advise the Commission on the main trends of the online platform economy.
  2. analyse potentially harmful practices within the online platform economy, including:
  • issues related to algorithmic decision-making and ranking, including the question of transparency;
  • access to, and use of, different categories data, including personal data;
  • issues related to remuneration for material displayed online, in particular in relation to search results;
  • transparency and accountability in business-to-business commercial relations in online advertising;
  • differentiated treatment when business users on platforms compete with products offered by the platform;
  • restrictions on business users by platforms for offering different conditions when using other distribution channels;
  • possible impacts of these potentially harmful practices on consumers;

3.assist the Commission in the preparation of its annual work programme regarding these issues;

4. analyse the evolution of policy measures related to the online platform economy in the Member States, the Union or in third countries;

5. communicate with other relevant experts or centres of excellence upon the request and supervision of the Commission.

You can see more about the Expert group at:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy

Αεροπορικό Δίκαιο: Δικαιώματα του καταναλωτή

Ο δικηγόρος του γραφείου μας Βασίλης Αντωνίου συμμετείχε στις 25 Νοεμβρίου 2020 στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Αεροπορικό Δίκαιο: Δικαιώματα του καταναλωτή”, την οποία διοργάνωσε ο Νομικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τίτλος της εισήγησής του ήταν “Οι έκτακτες περιστάσεις κατά το Κανονισμό 261/2004 και οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εφαρμογή του Κανονισμού”. Αναλυτικότερα, παρουσίασε ορισμένες περιπτώσεις* κατά τις οποίες, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αερομεταφορείς δύνανται να επικαλεστούν τις “έκτακτες περιστάσεις” με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004 (αναφορικά με τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών) αποζημίωσης, όταν υπάρξει καθυστέρηση ή ματαίωση μιας πτήσης. Παράλληλα, ανέλυσε το τρόπο με τον οποίο τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν το σημαντικό αυτό νομοθέτημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου μεγάλος αριθμός πτήσεων έχει ματαιωθεί, ενώ τέλος, παρουσίασε τις πρόσφατες ανακοινώσεις/κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες η πανδημία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως “έκτακτη περίσταση”. Στην εκδήλωση, συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις σχετικές τόσο με τον ανωτέρω κανονισμό όσο και με ζητήματα διαφάνειας των αεροπορικών ναύλων και των συναφών χρεώσεων, η Νομική Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου κα. Αναστασία Στυλιανίδου και ο Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης.

*Στη παρουσίαση που συνοδεύει το παρόν κείμενο παρουσιάζεται ενδεικτική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι πρόκειται για ένα τομέα δικαίου με αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες, πράγμα που σημαίνει πως η εκάστοτε περίπτωση κρίνεται ad hoc.”

1 2 3 10
error: Content is protected !!