Αποζημιώσεις συνεπεία τροχαίου και προυπάρχοντα ασυμπτωματικά προβλήματα του ζημιωθέντος

Είναι γνωστό στο δίκαιο του αστικού αδικήματος της αμέλειας ότι ο αδικοπραγών (και/ή η ασφαλιστική του εταιρεία) ευθύνεται να αποζημιώσει ακόμα και εάν τα προβλήματα τους ζημιωθέντος δεν προκλήθηκαν από το ατύχημα αλλά απλά επιδεινώθηκαν συνεπεία αυτού. Το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου σε πρόσφατη σχετικά απόφασή του εφάρμοσε την αρχή αυτή για να καταλήξει στο ότι η μαρτυρία του ζημιωθέντος ότι αυτός υπέφερε από πόνους και άλλα συμπτώματα στον σπόνδυλο μετά το ατύχημα ενώ προηγουμένως το υπάρχον πρόβλημα του στη σπονδυλική στήλη ήταν ασυμπτωματικό έπρεπε να λειτουργήσει αυξητικά επί του ύψους των αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν προς όφελος του πρωτοδίκως. Αύξησε έτσι το ποσό των γενικών αποζημιώσεων στις 10.000 ευρώ. Η απόφαση είναι η ΚΑΛΛΗ ν. ΑΓΑΘΩΝΟΣ, Πολιτική Έφεση Αρ. 327/2012, 25/9/2019.

Συνάγεται ότι το γεγονός ότι μια ακτινογραφία δείχνει ότι το θύμα τροχαίου έπασχε από προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, στον αυχένα, στα γόνατα ή άλλου πριν το ατύχημα ή ότι έπασχε από κάποιο χρόνιο πρόβλημα, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή ότι η αποζημίωση του θα πρέπει να είναι χαμηλή.

Εάν είστε θύμα τροχαίου σε οποιαδήποτε πόλη της ελεύθερης Κύπρου και θέλετε να γνωρίζετε το δίκαιο ποσό αποζημίωσης που δικαιούστε εξωδίκως ή αν πρέπει να προχωρήσετε με αγωγή στο δικαστήριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε σχετική ενημέρωση χωρίς υποχρέωση.

Πρόστιμο 50.000 ευρώ από την Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Πρόστιμο 50.000 ευρώ από την Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ καθηκόντων DPO και Προϊσταμένου Τμήματος εταιρείας (internal audit, risk management και compliance)

Πρόσφατα η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ σε εταιρεία για παραβίαση του άρθρου 38 (6) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς έκρινε ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων στην άσκηση καθηκόντων του DPO. Πιο συγκεκριμένα, η Βελγική Αρχή έκρινε ότι δεν συμβαδίζουν τα καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου και Εταιρικής Συμμόρφωσης με αυτά του DPO, διότι ο Προϊστάμενος των Τμημάτων αυτών καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων των Τμημάτων αυτών και επομένως έρχεται έτσι σε ουσιώδη σύγκρουση συμφερόντων και στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας που πρέπει να έχει ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε τον Απρίλιο του 2017 η (τότε) Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 και νυν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα του με ανεξαρτησία και αμερόληπτο τρόπο. Μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 37(6) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,  να  οριστεί ως ΥΠΔ είτε μέλος του προσωπικού του Υπεύθυνου ή Εκτελούντος την επεξεργασία βάσει απόφασης είτε να είναι εξωτερικός συνεργάτης βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Οι εγγυήσεις του Κανονισμού που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του περιγράφονται στο άρθρο 38 (3) του Κανονισμού και συνοψίζονται στο ότι ο ΥΠΔ δεν πρέπει να λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του ούτε να υπόκειται σε απόλυση ή άλλες κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντα του.

Μπορεί, ωστόσο να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις πέραν αυτών ως ΥΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 38(6) αρκεί να μην έρχονται σε σύγκρουση με αυτά που ασκεί με την άνω ιδιότητα (ως ΥΠΔ), δηλαδή να μην συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε στις 5 Απριλίου 2017 κατευθυντήριες γραμμές (WP 243 rev.01) αναφορικά με τον ορισμό του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, στις οποίες παραπέμπει και η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, στο  πιο πάνω κείμενο αναφέρεται ότι «Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων συνδέεται στενά με την απαίτηση της επιτέλεσης των καθηκόντων με ανεξάρτητο τρόπο. Μολονότι οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων επιτρέπεται να επιτελούν και άλλα καθήκοντα, η ανάθεση σ’ αυτούς άλλων καθηκόντων και υποχρεώσεων είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτό συνεπάγεται συγκεκριμένα ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να κατέχει στους κόλπους του οργανισμού θέση από την οποία μπορεί να καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επειδή κάθε οργανισμός έχει διαφορετική οργανωτική δομή, το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να εξετάζεται για κάθε περίπτωση χωριστά. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί, με βάση την εμπειρία, ότι θέσεις στις οποίες εντοπίζονται συνήθως συγκρούσεις συμφερόντων στους κόλπους ενός οργανισμού είναι, μεταξύ άλλων, οι θέσεις της ανώτερης διοίκησης (όπως, διευθύνων σύμβουλος, διοικητικός γενικός διευθυντής, οικονομικός διευθυντής, αρχίατρος, προϊστάμενος τμήματος μάρκετινγκ, προϊστάμενος ανθρωπίνων πόρων ή προϊστάμενος τμήματος πληροφορικής), και άλλες θέσεις κατώτερων βαθμίδων της οργανωτικής δομής, εφόσον από τις θέσεις αυτές είναι δυνατός ο καθορισμός των σκοπών και των μέσων της επεξεργασίας. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί επίσης να προκύψει, π.χ., σε περίπτωση που ζητηθεί από εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων να εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία ενώπιον των δικαστηρίων σε υποθέσεις που σχετίζονται με ζητήματα προστασίας των δεδομένων.»

Ενόψει των ανωτέρω, είναι σημαντικό για τις εταιρείες ή οργανισμούς να διασφαλίζουν ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού ή της Εταιρείας δεν κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή – Προϊσταμένου Τμήματος ιδίως όσων αναφέρονται χαρακτηριστικά πιο πάνω, ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Ελένη Ζαφείρη, Δικηγόρος LLM

Ακύρωση διοικητικής απόφασης για επιστροφή επιδόματος, λόγω έλλειψης δέουσας έρευνας

Άλλη μια επιτυχής προσφυγή του γραφείου μας κατά, αυτή την φορά, σύνθετης απόφασης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταξύ άλλων αξίωνε από πολίτη την επιστροφή ποσού επιδομάτων στη βάση του ότι αυτή συνιστούσε υπερπληρωμή. Το Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφαση του διαπιστώνει ότι η διοικητική απόφαση πάσχει από έλλειψη δέουσας έρευνας, αφού λήφθησαν υπόψη ως εισοδήματα της Αιτήτριας, ποσά τα οποία δεν προέκυπταν από τα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου, κάτι το οποίο αναδείκνυε με την αγόρευση της η Αιτήτρια. Η απόφαση, ημερομηνίας 29/05/2020 είναι στην προσφυγή 1269/2015.

Ο Κυπριακός νόμος για τα οργανωμένα ταξίδια – πακέτα διακοπών

Ο Κυπριακός νόμος για τα οργανωμένα ταξίδια – πακέτα διακοπών (Collective Commentary about the New Package Travel Directive)

H δικηγόρος του γραφείου μας και επίκουρη καθηγήτρια νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Χριστιάνα Μάρκου, έχει συμμετάσχει μαζί με πολυάριθμους άλλους νομικούς απ’ όλα τα κράτη της ΕΕ στη συγγραφή συλλογικού τόμου που αναλύει τον νόμο κάθε κράτους μέλους της Ένωσης με τον οποίο ενσωματώνεται σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία που ρυθμίζει τα οργανωμένα ταξίδια και ταξιδιωτικούς διακανονισμούς και κυρίως τα δικαιώματα των ταξιδιωτών αλλά και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών και πωλητών πακέτων ταξιδιών. Η Χριστιάνα Μάρκου στο δικό της κεφάλαιο ασχολείται με τον Κυπριακό σχετικό νόμο, συγκεκριμένα, τον  περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο του 2017 (Ν. 186(I)/2017). Το βιβλίο είναι στην Αγγλική γλώσσα και έχει τίτλο Collective Commentary about the New Package Travel Directive, II Volumes, 1300 pages, Estoril, Salamanca, Paris, Milan, Sassari, Rende. H παρουσίαση του βιβλίου ήταν προγραμματισμένη το μήνα Μάρτιο στην Πορτογαλία και κατόπιν της αναγκαστικής αναβολής της, προγραμματίζεται να λάβει χώρα το Φθινόπωρο.

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ασφάλεια προϊόντων

Δυνάμει του Άρθρου 19(2) της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει στο Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έκθεση επί της εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας στα διάφορα κράτη μέλη ανά τρία έτη από 15 Ιανουάριου 2004. Για σκοπούς ετοιμασίας της επικείμενης έκθεσης, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την εφαρμογή της Οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και στις χώρες της ΕΟΧ η οποία περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση συνεντεύξεων με τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς και την κατάρτιση εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος/χώρα. Οι συνεντεύξεις και εκθέσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί για σκοπούς ετοιμασίας της μελέτης που θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή υποστηρικτικά προς την ετοιμασία της οφειλόμενης από το Άρθρο 19(2) έκθεσης εφαρμογής. Οι συνεντεύξεις και η έκθεση για την Κύπρο ανατέθηκε στη δικηγόρο του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου.

1 2 3 9
error: Content is protected !!