Tεχνητη νοημοσύνη, καταναλωτές και απάτη

H δικηγόρος του γραφείου μας, Χριστιάνα Μαρκου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του ΡΙΚ, “Επικοινωνίες” με τον δημοσιογράφο Πάρη Ποταμίτη, όπου έγινε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις διαδικτυακές άπατες και απαντήθηκαν ερωτήματα τηλεθεατών. Ολόκληρη η εκπομπή μπορεί να ευρεθεί εδώ:

Νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 15/3/2024, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα “τεχνητή νοημοσύνη και καταναλωτές” κατόπιν πρόσκλησης του διοργανωτή, συγκεκριμένα της Υπηρεσίας  Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση:

H ακολουθητέα Διαδικασία και οι Συνέπειες Πτώχευσης Φυσικού Προσώπου

Κάτω υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά στην περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο (ο χρεώστης) οφείλει – κατόπιν απόφασης Δικαστηρίου – σε κάποιο άλλο πρόσωπο (τον πιστωτή) ποσό άνω των 15,000 ευρώ, τότε ο τελευταίος (ο πιστωτής) δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία πτώχευσης του πρώτου (χρεώστη).

Θα πρέπει να τονιστεί αρχικά ότι σκοπός της πτωχευτικής διαδικασίας δεν είναι ο εξαναγκασμός του χρεώστη να εξοφλήσει το χρέος του, άλλωστε δεν συνιστά μέτρο εκτέλεσης, αλλά η προστασία και διασφάλιση της ακεραιότητας της περιουσίας του χρεώστη, ώστε να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο για ικανοποίηση, εξ ολοκλήρου ή μερικώς και κατ’ ισονομία, όλων των πιστωτών (βλ. London Clubs Ltd κ.α. v. Παπαδόπουλου (2002) 1Γ Α.Α.Δ.1699, 1701).

Αναλυτικότερα, σε περίπτωση που η Αίτηση πτώχευσης επιτύχει, τότε η περιουσία του πτωχεύσαντος (χρεώστη) συμπεριλαμβανομένης και της οικίας του “μεταφέρεται” στον έλεγχο του Επισήμου Παραλήπτη (το πρόσωπο που θα επιτηρεί τη διαδικασία πτώχευσης ) του τμήματος Αφερεγγυότητας και στη συνέχεια διανέμεται μεταξύ των πιστωτών αυτού, μεταξύ δηλαδή των προσώπων στα οποία οφείλει ποσά ο πτωχεύσεας και τα οποία (χρέη) είναι επαληθεύσιμα, δηλαδή ικανοποιήσουν τον Παραλήπτη ότι μπορούν να ανακτηθούν. Αξίζει να επισημανθεί ότι προτού πληρωθούν οι πιστωτές, θα πρέπει αρχικά να πληρωθούν από την περιουσία του πτωχεύσαντος – μεταξύ άλλων – τα έξοδα που δημιουργήθηκαν στον Επίσημο Παραλήπτη, τυχόν κυβερνητικοί φόροι καθώς και μισθοί που οφείλει ο πτωχεύσας σε τυχόν υπαλλήλους του για συγκεκριμένο διάστημα ή ενοίκια που οφείλει να καταβάλει κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες πριν την πτώχευση.

Εξαιρούνται από την κατάσχεση, ένα όχημα αξίας μέχρι 3,000 ευρώ όπου αυτό είναι αναγκαίο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης του πτωχεύσαντος, εργαλεία τα οποία είναι χρήσιμα για την εκπόνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πτωχεύσαντος αξίας μέχρι 6,000 ευρώ καθώς και οικιακές συσκευές που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου του πτωχεύσαντος και των εξαρτώμενων προσώπων αυτού (εάν υπάρχουν). Επίσης, το πρόσωπο που θα κηρυχθεί ως Πτωχεύσας δεν μπορεί να εκλέγεται, να είναι μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, μέλος Δημοτικού/Επαρχιακού Συμβουλίου, δήμαρχος ή κοινοτάρχης, εκτός εάν εξασφαλίσει πιστοποιητικό από το Δικαστήριο ότι η πτώχευση του δεν οφείλεται σε κακή διαγωγή. Επίσης δεν μπορεί να είναι Διευθυντής σε εταιρεία χωρίς άδεια Δικαστηρίου, δεν μπορεί να προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση της περιουσίας του και δεν μπορεί να δημιουργεί άλλα χρέη χωρίς να κάνει αναφορά στην πτώχευση του.

Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του δικαστηρίου αρχικά θα πρέπει να καταχωριστεί μία μονομερής αίτηση (χωρίς δηλαδή να ενημερωθεί η άλλη πλευρά) ώστε να επιτραπεί η έκδοση ειδοποίηση πτώχευσης, η οποία θα πρέπει εν συνεχεία να επιδοθεί στον χρεώστη και σύμφωνα με την οποία θα καλείται εντός 7 ημερών ή εντός άλλου χρονικού διαστήματος που θα καθορίσει το δικαστήριο να διευθετήσει τα χρέη του ή να προτείνει ένα τρόπο διευθέτησης της οφειλής που θα ικανοποιήσει είτε το Δικαστήριο είτε τον πιστωτή αυτού. Σε περίπτωση που δεν το πράξει υπάρχει η δυνατότητα εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που θα παρέλθει το χρονικό διάστημα που έθεσε το δικαστήριο κατά την μονομερή αίτηση να καταχωρηθεί επίσημη αίτηση πτώχευσης του Χρεώστη, η οποία εφόσον επιτύχει θα οδηγήσει στην Κήρυξη του Χρεώστη ως πτωχεύσαντος. Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της δεύτερης αίτησης είναι να καταβληθεί το ποσό των 500 ευρώ στο τμήμα Αφερεγγυότητας, να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό από το τμήμα Αφερεγγυότητας ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι ήδη πτωχεύσας ή δεν βρίσκεται υπό διαδικασία πτώχευσης και τέλος να ικανοποιηθεί (χωρίς αυτό να είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση) το δικαστήριο ότι έχουν καταβληθεί ορισμένες προσπάθειες για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού χωρίς επιτυχία.

Το ανωτέρω το γράφει ο Δικηγόρος του γραφείου μας, Βασίλης Αντωνίου.

*Το παρόν σημείωμα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και τη λεπτομερή διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις πτωχεύσεων επικοινωνώντας με το γραφείο μας.

Παρέμβαση στον εθνικό διάλογο για τη νέα ατζέντα για το δίκαιο του καταναλωτή

Η Δικηγόρος του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου ήταν προσκεκλημένη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, προκειμένου να εισφέρει τις απόψεις της στον εθνικό  διάλογο Consumer Dialogue: Challenges for Consumer Policy in the Digital Era and in the Green Transition, συγκεκριμένα σε σχέση με τις ψηφιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Από τέτοιους εθνικούς διαλόγους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με το έργο της από ειδικούς και stakeholders στα διαφορά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια από τα όσα ανέφερε η κ. Χριστιάνα Μάρκου φαίνονται στα αποσπάσματα της σχετικής βιντεογραφησης πιο κάτω. Το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασης της (με απλά λόγια) ήταν ότι το δίκαιο της προστασίας καταναλωτή δεν είναι πλέον εκείνο που ξέραμε και κατ’ επέκταση υπάρχει επιτακτική ανάγκη αποτελεσματικής κατάρτισης επιχειρήσεων, δικηγόρων, δικαστών και αρμοδίων αρχών ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή του.

Επιτυχής προσφυγή για μη προαγωγή Αστυνομικού

Τo Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε στις 1 Σεπτεμβρίου του 2023 την απόφαση του στην προσφυγή υπ’ αριθμόν 340/2018 (Συνεκδ. Υποθ. Αρ. 237/2018 κ.α.) που χειρίστηκε το γραφείο μας εκ μέρους του Αιτητή αστυνομικού, η οποία έκανε δεκτή την εν λόγω προσφυγή και ακύρωσε την διοικητική πράξη προαγωγής στον βαθμό Υπαστυνόμου άλλων αστυνομικών κατά παράλειψη προαγωγής και του ιδίου. Η προσβαλλόμενη πράξη της Διοίκησης που δημοσιεύτηκε στις εβδομαδιαίες Διαταγές της Αστυνομίας στις 25/12/2017 και που δεν προήγαγε τον Αιτητή λόγω συνολικά χαμηλότερης βαθμολογίας σε σχέση με τους προαχθέντες, κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι πάσχει ως προς την αιτιολογία που δόθηκε από το Συμβούλιο Κρίσεως κατά την ενώπιον του προφορική συνέντευξη των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η χρησιμοποίηση των σημείων VX  από τα μέλη του Συμβουλίου αναλόγως της απάντησης που δόθηκε στις επιμέρους ερωτήσεις αποτελούν την αντιστοιχία της αριθμητικής απόδοσης μονάδων για τα διάφορα θεσμοθετημένα σημεία κρίσης και δεν ικανοποιούν τη νομοθετική απαίτηση για αιτιολόγηση, καθώς λείπει η παράθεση εκείνων των γεγονότων, στοιχείων και παρατηρήσεων που επεξηγούν τη γενική εντύπωση του Συμβουλίου Κρίσεως.

Regulation and Enforcement in the Digital Age (REDA) 2023

The lawyer of our office, Christiana Markou, as Associate Professor of the School of Law at European University Cyprus (EUC) has participated to the organising committee of the International Conference Regulation and Enforcement in the Digital Age (REDA 2023) which took place on 5 May 2023 at the Cultural Center of the EUC. She was also the Chair of the panel in the session with title “Consumer and Business Law in the Digital Single Market” in the context of which,  the discussed topics concerned the Digital Services Act, AI Liability Directive, AI and the Digital Content Directive.

Our lawyers, Vasilis Antoniou and Eleni Zafeiri, who are also accredited mediators and handle civil and consumer law cases attended the REDA 2023 thereby enriching their expertise and keeping up to date with the most recent legal developments.

1 2 3 12
error: Content is protected !!